Бергита Иирусалим мой золотой На Еврейском

Длительность: 4:35 Просмотров: 2 688 Добавлено: 10 лет назад Пользователь:
Описание: Бергита. Иирусалим мой золотой. Avir harim tzalul kayayin vere'akh oranim nisa beru'akh ha'arbayim im kol pa'amonim Uvtardemat ilan va'even shvuya bakhaloma ha'irasher badad yoshevet uveliba khoma Yerushalayim shel zahav veshel nekhoshet veshel or halo lekol shirayikh ani kinor. Eykha yavshu borot hamayim kikar hashuk reyka. Ve'eyn poked et Har haBayit ba'ir ha'atika. Uvamarot asher basela meyalelot rukhot ve'eyn yored el Yam haMelakh bederekh Yerikho. Yerushalayim shel zahav veshel nekhoshet veshel or halo lekol shirayikh ani kinor. Akh bevo'i ayom lashir lakh velakh likshor ktarim katonti mitze'ir banayikhv ume'akhron hameshorerim. Ki shmekh tzorev et hasfatayim kineshikat saraf. Im eshkakhekh Yerushalayim asher kula zahav. Yerushalayim shel zahav veshel nekhoshet veshel or halo lekol shirayikh ani kinor. Khazarnu el borot hamayim lashuk velakikar. Shofar kore beHar haBayit ba'ir ha'atika. Uvame'arot asher basela alfey shmashot zorkhot nashuv nered el Yam haMelakh bederekh Yerikho. Yerushalayim shel zahav veshel nekhoshet veshel or halo lekol shirayikh ani kinor.
Категории: Муз. клипы
Скачать: MP4, 10.53 Mb